قوانین کارمزد در بیتمکس

کارمزد معاملات در صرافی بیتمکس

کارمزد معاملات به صورت درصدی از مبلغ کل معامله محاسبه شده و از هر دو طرف معامله گرفته می‌شود. کارمزد همچنین به صورت درصدی از دارایی مورد معامله محاسبه می‌شود. به طور مثال اگر شما به عنوان فروشنده، بخواهید در ازای تتر، تومان دریافت کنید کارمزد به صورت درصدی از تتر دریافت می‌شود. و اگر بخواهید به عنوان خریدار، تتر خریداری کنید، کارمزد به عنوان درصدی از مبلغ تومانی محاسبه می‌شود. همچنین کارمزد معاملات برای میکر (maker) و تیکر (taker) بر اساس سطوح کاربری هر کاربر تعیین می‌شود.